Wyszukiwarka na witrynie
zamknij
BEZPŁATNA
ocena wstępna
Zadzwoń zapytaj
zamknij okno
|  ugody pozasądowe. mediacje gospodarcze i cywilne ( w tym rodzinne i nieletnich).   |

Przed złożeniem pozwu - wymagana mediacja

Przedsądowe mediacje – rozwiązywanie sporów w polubowny sposób

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1595)

oraz

ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.).

 

Mediacja – czym jest?

 

Według Ministerstwa Sprawiedliwości mediacją jest

próba do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych

negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli

mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając

jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.”

 

Aby mediacja była satysfakcjonująca, mediator oraz strony muszą spełniać zasady wynikające z powyższej definicji:

 

 • zasada bezstronności (neutralności) 

 

– strony postępowania muszą wybrać mediatora czyli osobę, która 

 1. pomoże wypracować kompromis,
 2. będzie bezstronna (neutralna) – w stosunku do żadnej ze stron nie będzie uprzedzona ani nie będzie jej faworyzować

 • zasada dobrowolności

 

– podjęcie mediacji świadczy o dobrej woli i chęci porozumienia między stronami; jednak nie ma

przymusu dokończenia mediacji 

- w każdym momencie prowadzenia procesu może dojść do rezygnacji z mediacji


 • zasada niejawności

 

- nawet gdy dojdzie do fiaska mediacji żadna ze stron nie może wykorzystać w postępowaniu sądowym

informacji, o których dowiedziały się w związku z prowadzoną mediacją 


 • zasada szybkości

 

 mediacje są zdecydowanie szybszym sposobem działania od postępowania sądowego; ze względu na

mniejszą liczbę formalności mediacje mogą zakończyć się w kilka dni


 

Dodatkowym argumentem na korzyść mediacji jest jej niższy koszt

w stosunku do kosztów poniesionych podczas postępowania sądowego.

 

 

Zmiany w przepisach:

 

W 2016 roku wprowadzono nowelizację przepisów o mediacji w Kodeksie Postępowania Cywilnego.

 

Według uzasadnienia głównymi celami ustawodawcy było:

 • podniesienie skuteczności mediacji, 
 • zwiększenie ilości mediacji pozasądowych, 
 • zadowolenie stron postępowania z wypracowanego wspólnie stanowiska,
 • zachęcenie samych sędziów aby przekazywali postępowania sądowe pod rozstrzygnięcia samych 

           stron przy udziale profesjonalnego mediatora.

 

Co się zmieniło?

 

1. Wprowadzono obowiązek informowania w pozwie, czy strony podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu

 • każdy spór powinien być wcześniej oceniony czy może dojść do zakończenia sprawy dzięki mediacjom
 • jeżeli do takiej mediacji nie doszło powód musi podać tego przyczyny 
 • usprawni to działanie sędziego, który podejmuje decyzję czy skierować strony do mediacji podczas trwania postępowania sądowego

 

2. Wzmocniono obowiązek informowania przez sąd o możliwości skierowania sprawy do mediacji, szczególnie na wstępnym etapie postępowania

 • obowiązkiem sędziego jest dokonanie oceny, czy sprawa może zostać rozwiązana poprzez mediację
 • sędzia może nakazać stronom wzięcie udziału w spotkaniu informacyjnym, dzięki któremu uzyskają informacje na temat mediacji
 • będzie też mógł wezwać strony na posiedzenie niejawne
 • dzięki tym zmianom sąd może również skierować strony do mediacji na każdym etapie sprawy, nawet kilkukrotnie w toku postępowania

 

3. Uporządkowano kwestie proceduralne dotyczące mediacji 

 • pierwszeństwo przy wyborze mediatora będą miały strony
 • proces mediacji zostanie przyśpieszony dzięki temu, że mediator będzie mógł zapoznać się z aktami sprawy od razu po przystąpieniu stron do mediacji a ich dane kontaktowe ma przekazać jak najszybciej sąd
 • mediację można wyznaczyć na okres do 3 miesięcy

 

4. Jeżeli jedna ze stron nie jest skłonna do podjęcia mediacji przedsądowej (są to powody niezależne od wierzyciela)

 • wierzyciel zachowa pozytywne skutki związane z przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia, jeżeli wniesie pozew w terminie 3 miesięcy

 

5. Wprowadzono wymagania dotyczących kwalifikacji stałych mediatorów w celu zagwarantowania wysokiej jakości usług

 • dzięki temu osoby pragnące skorzystać z mediacji mają dostęp w internecie do listy stałych mediatorów, którzy są wykwalifikowani do profesjonalnych mediacji
 • każdy mediator spełniający dane kryteria może być wpisany na tą listę 

 

6. Zaliczono koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd do kosztów sądowych

 • dzięki temu osoby niezamożne zwolnione są od kosztów mediacji.

 

7. Stworzono system zachęt finansowych dotyczących kosztów sądowych

 • wniosek o zatwierdzenie ugody pozasądowej, która została zawarta przed mediatorem będzie zwolniony od opłaty sądowej
 • sąd zwróci stronom całość uiszczonej opłaty sądowej, jeżeli do zawarcia ugody dojdzie przed rozpoczęciem rozprawy

 

8. Przy ustalaniu wynagrodzenia adwokata oraz radcy prawnego sąd weźmie pod uwagę jego zaangażowanie

w czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, nawet te, które podjął przed wniesieniem pozwu

 

9. Sąd uzyskał możliwość obciążenia strony, która w sposób oczywiście nieuzasadniony odmówiła poddania się polubownego rozwiązania sporu,

częścią kosztów, które powstały na skutek zdecydowanie nagannego i nielojalnego zachowania strony względem sądu lub przeciwnika procesowego (drugiej strony sporu).

 

 

 

         ***

       Jeszcze o mediacji.  

 

Uwikłani, wplątani, zagniewani - chcemy rozstrzygnięcia. Chcemy zadość(uczynienia). 

Myślimy - Sąd. To znana powszechnie strefa (dys)komfortu, która ma służyć regulacji istotnych spraw pomiędzy skonfliktowanymi. Rzeczywiście, prawidłowe rozstrzygnięcia sądowe niosą ulgę, zapewniając stosowne wyroki, które często są konieczne. Skonfliktowany, bądź odczuwający krzywdę, szkodę czy jakiekolwiek cierpienie chce doznać ulgi.

Często - nie widząc alternatywy - porusza się po drodze sądowej lub podchodzi do konfliktu rezygnując z własnych dążeń na korzyść innych, unikając go, bądź tworząc koalicje z pomocą siły. 

 

Czym to jest powodowane?

Najczęściej brakiem odpowiedniej komunikacji w relacjach, brakiem szacunku wzajemnego, uporem lub przestępstwem.

Zatrzymajmy się jednak przy komunikacji. Czym ona jest?

Najprościej - mową werbalną i niewerbalną.

 

Jak zatem rodzi się konflikt?  

Odpowiedzią jest spór.  Sprzeczne interesy, potrzeby, oczekiwania, wartości, relacje.

A może upór?

Trwanie w sporze z uporem, w najłagodniejszym wymiarze konfliktu  prowadzi do impasu.

 

Jak bez przemocy porozumieć się z "partnerem" lub "przeciwnikiem"?

 

Masz prawo do mediacji. 

 

Zalety mediacji

1. Bardzo niskie koszty.

2. Bardzo krótki czas.

3. W sporzed decydują Strony, nie Sędzia.

4. Kontrolę nad ugodą i mediacją mają Strony, nie Prawnicy.

5. Brak sformalizowanego postępowania dowodowego.

6. Pełna poufność.

7. Cel na przyszłość, nie przeszłość.

8. Intensywna komunikacja Stron.

9. Pominięcie "prania brudów".

10. Ugoda może służyć do zmiany wyroku sądowego.

.

Przykład - Rodzina. Mediacja jest niewykle pomocna, gdy rozstający się małżonkowie muszą ustalić przyszłość dzieci oraz podzielić majątek. Zwykle składa się z dwóch do pięciu spotkań, podczas których planująca separację lub rozwód para przy pomocy mediatora próbuje wspólnie ustalić szczegóły rozstania, aby uniknąć pozostawiania tych decyzji sądowi.

Mediacja nie służy temu, aby pogodzić małżonków, choć nie wyklucza takiej możliwości. 

 

Cel mediacji:

 • pomoc w osiągnięciu lepszej komunikacji
 • doprowadzenie do polubownego rozwiązania przez wypracowanie wspólnych decyzji, zamiast pozostawiać decyzje wyrokowi sądu
 • złagodzenie konfliktów ze względu na dzieci
 • zmniejszenie kosztów postępowania prawnego
 • znalezienie przez współmałżonków sposobu na bezkonfliktową opiekę nad dziećmi po rozwodzie

 

Czy mediacja działa?

Zależy to od dobrej woli obojga partnerów i ich chęci dyskusji o sprawach spornych, z "przewodnikiem", na neutralnym gruncie. Zaletą mediacji jest to, że oboje zachowują większą kontrolę nad sytuacją, niż w boju sądowym. Poza tym, mediacja hamuje wysokie koszty rozpraw sądowych oraz pomaga znaleźć rozwiązanie, które zadowoli oboje skonfliktowanych.

 

Mediacja w praktyce.

Sesje może prowadzić jeden lub dwóch mediatorów. W tym drugim przypadku często będzie to kobieta i mężczyzna, aby zachować równowagę płci. Jeżeli jeden z partnerów zwrócił się do mediatora, drugi zostanie zaproszony do udziału w spotkaniu. 

Pierwsze spotkania mają na celu zdobycie jak najwięcej informacji. Mediator będzie się starał wybadać, które z punktów wymagają wyjaśnienia i upewnić się, że mediacja jest tu właściwym rozwiązaniem. Niektóre pary przychodzą z gotowym planem, który chcą omówić z osobą neutralną i mającą odpowiednie przygotowanie. Inne pary zwracają się do mediatora bardzo poróżnione i nie wiedzą jak z tego wybrnąć. Mediator weźmie pod uwagę wszelkie czynniki, które utrudniają lub uniemożliwiają podjęcie mediacji w danym momencie. Może wtedy zasugerować przeprowadzenie pierwszej sesji osobno, aby sprawdzić, czy podjęcie mediacji jest możliwe. Mediatorzy dążą do uzyskania równowagi sił pomiędzy obiema stronami, aby uzyskać dobry klimat do negocjacji. Zaliczają się do nich sytuacje, gdy jeden z partnerów w pełni kontroluje domowe finanse, gdy żona nie wie ile zarabia jej mąż, gdy jeden z partnerów stara się zdominować dyskusję lub gdy jeden z partnerów nie jest pewien, jaka jest jego sytuacja prawna. Mediatorzy czasem pracują z małżeństwami, w których wystepuje przemoc. Stosują wtedy konieczne środki bezpieczeństwa, na przykład umawiając się z partnerami w inne dni, i podczas sesji z każdym z osobna sprawdzają czy mediacja ma w takim przypadku sens. Mediator może także zaproponować podjęcie innych kroków.

Mediator ma elastyczne podejście. Nie powie, co oboje mają zrobić, ale pomoże znaleźć porozumienie. Może zasugerować odłożenie mediacji na inny termin, jeśli mają poczucie, że w tym momencie nie uda się doprowadzić do porozumienia. Jeśli jednak w pewnych kwestiach nie mogą się zgodzić, ale w innych widać postępy - to mediacja może być kontynuowana. 

Mediacja zachęca do budowania zaufania, znalezienia produktywnego kompromisu, dąży do sytuacji, do sytuacji, w której oboje wyjdą z tego wygrani, a nie - co typowe dla rozwodów z orzekaniem o winie - jedno wygra, a drugie przegra. Podczas sesji mogą być poruszane nieprzyjemne tematy. Łatwiej będzie poradzić sobie z nimi, jeśli oboje skorzystają z poradnictwa rodzinnego/małżeńskiego. Czasem mediator pomoże zachowywać się rozsądnie i odpowiedzialnie. Jest neutralny w środku konfliktu, więc powie STOP w odpowiednim momencie, by wspierać tok mediacji. Nie zgodzi się na "wyzwiska", wrzaski i przemoc. Pomoże zauważyć, że porozumienie bez przemocy jest możliwe. 

W odpowiednim momencie mediacji, strony zostaną poproszone o sporządzenie pisemnej propozycji porozumienia. Mediator pomaga klientom w przygotowaniu memorandum zrozumienia, stanowiącego podsumowanie tego, co strony ustaliły. Można w nim zawrzeć także sprawy, które wymagają dalszych negocjacji w obecności prawnika lub decyzji sądu. 

Dzięki doświadczeniu w mediacji można nauczyć się wiele na temat sztuki słuchania i mówienia w odpowiednim czasie i z odpowiednim szacunkiem w bezpiecznych warunkach, w obecności mediatora - osoby bezstronnej, która nie ocenia. Można nauczyć się dostrzegać w jaki sposób - będąc skonfliktowanym - osiągnąć to, co chcemy, nie powodując jednocześnie straty u drugich. Proces mediacji bywa trudny, lecz rozjaśniają go chwile, kiedy uczestnicy zdają sobie sprawę, że ich spór nie ma sensu. Dzięki mediacji ludzie uczą się ponownie ze sobą rozmawiać. Mediacja pozwala na to, aby powiedzieć drugiej stronie całą prawdę, w nieformalnej rozmowie wszystko sobie wyjaśnić, a nawet – gdy trzeba – odbyć prywatne katharsis. Strony nie prowadzą w niej – jak w sądzie – pozornego dialogu za pośrednictwem sędziego, protokolanta i pełnomocników procesowych, lecz rzeczywiście rozmawiają; jedną zaś z najwyżej cenionych kompetencji mediatora jest umiejętność aktywnego słuchania. Mediacja nie zawsze jednak musi się łączyć ze szczegółowym wyjaśnieniem i rozważeniem wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności sprawy. Mediator nie prowadzi sformalizowanego postępowania dowodowego, nie powołuje świadków ani biegłych, a jego celem nie jest ustalenie prawdy – ani tej obiektywnej, ani procesowej.

Bywa, że mediacja zmienia ludzi, którzy biorą w niej udział, i ich przyszłe postawy oraz relacje z innymi. Mediacja wzmacnia poczucie odpowiedzialności za własne zachowanie oraz promuje dialog i aktywność. Tym samym kształtuje pożądane postawy społeczne i przyczynia się do budowy społeczeństwa obywatelskiego. Znacznie szybsza i tańsza od procesu sądowego, mediacja prowadzi ponadto do usprawnienia i zmniejszenia kosztów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości jako całości.

 

 

 

***

Cennik

 

Opłaty dotyczą każdej strony sporu poza opłatą rejestracyjną.

Strony mogą porozumieć się między sobą w procentowej wysokości partycypacji kosztów mediacji. 

 

1. Opłata rejestracyjna + podpisanie umowy mediacyjnej

(oprócz mediacji konsumenckich): 150 PLN brutto

 

2. Mediacje konsumenckie (reklamacje): 100 PLN

Cena obejmuje

 • podpisanie umowy,
 • protokół z mediacji, 
 • pisemne i telefoniczne mediacje dot. reklamacji towarów.

 

3. Mediacje cywilne: 500 PLN brutto

Cena obejmuje  minimum trzy i maksimum pięć spotkań ( w tym indywidualne i wspólne )

 

3. Mediacje gospodarcze: 1.500 PLN:  opłata stała. 

 

Wartość sporu:

do 40.000 zł : 1.500 PLN

od 40.001 do 250.000 PLN : 1.500 PLN + 1% od nadwyżki powyżej 40.000 PLN

powyżej 250.000 : 2.000 PLN + 1% od nadwyżki powyżej 250.001 PLN ( nie więcej niż 30.000PLN )

 

 

 

 

                                                                                                              Dyplomowany Mediator 

                                                                                                                       Katarzyna Wegner

Czekaj...